>Users:   login   |  register       > email     > people    

Quy định về an toàn PCCC đối với nhà ở trên địa bàn Thanh Hóa

 

Subscribe to Quy định về an toàn PCCC đối với nhà ở trên địa bàn Thanh Hóa 2 posts, 2 voices

Login to reply

 
Male user mytom2 1 post

Hello

 
Female user GiaXD - Kết ... 2 posts

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
–––––––––

Số:31 /2021/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
–––––––––––––––––––––––

Thanh Hóa, ngày 23 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
V/v ban hành Quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Tỉnh Thanh Hóa
–––––––––––
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm phát luật năm 2020;
Căn cứ Luật Nhà ở năm 2014;
Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013
Căn cứ nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;
Căn cứ nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy;
Căn cứ Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy.
Căn cứ Thông tư số 02/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ xây dựng ban hành QCVN 06:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình;
Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa tại tờ trình số 1335/TTr-CAT-PC07 ngày 15/10/2021; thẩm định của Sở tư pháp tại Công văn số 2195/STP-XDVB ngày 29/10/2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 12 năm 2021.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trường ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3 Quyết định;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Bộ: Tư pháp, Công an, Xây dựng (để báo cáo);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (để báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT; KSTTHCNC.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Mai Xuân Liêm

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH THANH HÓA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ––––––––– –––––––––––––––––––––––

QUY ĐỊNH
Về an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kếp hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
(Ban hành kèm theo Quyết định số: /2021/QĐ-UBND
ngày / /2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa)
–––––––––––––––––––––––
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ; nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Quy định này không áp dụng đối với căn hộ trong chung cư; công trình dân dụng không phải nhà ở riêng lẻ; nhà ở đã chuyển đổi công năng không còn chức năng ở; các nhà, công trình, các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh đã có quy định riêng về phòng cháy và chữa cháy.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, hộ kinh doanh, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn Tỉnh Thanh Hóa có liên quan đến công tác phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Chương II
AN TOÀN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY ĐỐI VỚI NHÀ Ở RIÊNG LẺ VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP SẢN XUẤT, KINH DOANH
Điều 3. Yêu cầu về an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở riêng lẽ
Chủ hộ gia đình phải bảo đảm và duy trì điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình, cụ thể:
1. Bố trí mặt bằng, công năng sử dụng:
a) Gian phòng để ở bố trí tại tầng thấp, gần cầu thang, lối ra thoát nạn, ngăn cách với khu vực, gian phòng có bảo quản vật dụng, thiết bị dễ cháy, nổ và sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt. Không bố trí gian phòng bảo quản, tích trữ xăng, dầu, hóa chất dễ cháy, nổ trong nhà.
b) Gian phòng, khu vực để ô tô, xe máy, máy phát điện dự phòng và phương tiện, thiết bị khác có sử dụng nhiên liệu là xăng, dầu phải được ngăn cách hoặc có khoảng cách đến lối ra thoát nạn của nhà và nơi đun nấu, nguồn lửa, nguồn nhiệt nhằm loại trừ nguyên nhân gây cháy, cháy lan, bảo đảm thoát nạn an toàn cho người từ các gian phòng khác, tầng phía trên của nhà. Trường hợp, các gian phòng, khu vực bố trí trong không gian kín phải duy trì thường xuyên giải pháp thông gió phù hợp với đặc điểm của nhà.
c) Nhà có tầng hầm, tầng bán hầm, có giải pháp ngăn cháy, ngăn khói lan lên tầng trên qua cầu thang bộ, giếng thang máy, trục kỹ thuật của nhà.
2. Đường, lối thoát nạn
a) Nhà có 01 lối ra thoát nạn, bố trí thêm 01 lối ra thứ 2 qua ban công, lô gia, cửa số có mặt ngoài thông thoáng, lối lên mái nhà hoặc bằng thang sắt, ống tụt, thang dây ngoài nhà để thoát nạn khi cần thiết. Trường hợp, lối thoát nạn qua lồng sắt, lưới sắt, có ô cửa có kích thước đủ rộng để cho người di chuyển thuận lợi.
b) Trên đường, lối đi, cầu thang thoát nạn không sử dụng vật liệu dễ cháy để thi công, lắp đặt, trang bị nội thất; không bố trí lắp đặt vật dụng, thiết bị nhô ra khỏi mặt tường có độ cao dưới 2m; không lắp đặt gương soi trên đường, lối đi, cầu thang bộ thoát nạn. Chiều rộng của lối đi, bản thang thoát nạn phải bảo đảm cho người di chuyển thuận lợi và không nhỏ hơn 0,7m.
c) Lối ra tại tầng 1 phải thoát trực tiếp ra ngoài, trường hợp thoát qua gian phòng khác, phải duy trì chiều rộng lối đi và khoảng cách an toàn đến các vật dụng, thiết bị dễ cháy, nổ, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt (ô tô, xe máy). Cửa đi trên lối thoát nạn tại tầng 1 sử dụng cửa bản lề (cửa cánh), hạn chế sử dụng cửa cuốn, cửa trượt, trường hợp lắp đặt cửa cuốn, phải có bộ phận lưu điện và bộ tời bằng tay để mở khi mất điện hoặc có động cơ điện bị hỏng.
3. Sắp xếp vật dụng, thiết bị, quản lý, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, trong nhà.
a) Tài sản, vật tư, chất cháy phải được bố trí, sắp xếp gọn gàng, không cản trờ lối và đường thoát nạn; không để gần nguồn lửa, nguồn nhiệt, ổ cắm điện, aptomat, cầu dao, thiết bị tiêu thụ điện có sinh nhiệt; không bảo quản vật dụng, thiết bị dễ cháy, nổ, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt trong gầm cầu thang, buồng thang bộ, trên hoặc liền kề với đường, lối thoát nạn.
b) Không bố trí, sử dụng các thiết bị có áp lực, dễ nổ (bình xịt diệt côn trùng, bình gas mini) gần vị trí sử dụng ngọn lửa trần để đun nấu, thiết bị điện có sinh nhiệt.
c) Việc sử dụng nguồn lửa trong nhà phải bảo đảm các yêu cầu về an toàn phòng cháy và chữa cháy:
- Bếp sử dụng khí LPG (gas): Phải bố trí trên mặt sàn bằng phẳng, thông thoáng, cách xa thiết bị điện, lắp đặt thiết bị báo do khí gas tại khu vực sử dụng khí gas; thường xuyên kiểm tra tình trạng của van khóa, dây dẫn và đóng van bình gas sau khi sử dụng; không sử dụng các bình gas mini đã qua sử dụng, bình gas, dây dẫn khí, bếp không rõ nguồn gốc, xuất sứ. Khi phát hiện có mùi đặc trưng của khí gas phải giữ nguyên hiện trjang của hệ thống điện (không bật, tắt công tắc thiết bị điện vào thời điểm đó), không dùng ngọn lửa trần (bật lửa, diêm, đèn dầu, hương, nến), mở cửa sổ, cửa chính (tránh làm phát sinh tia lửa) để thoát khi gas, phải khóa ngay van bình và báo cho đại lý cung cấp gần nhất.
- Bếp điện: Phải được lắp đặt, sử dụng dây dẫn, thiết bị bảo vệ phù hợp với công suất của bếp và có nguồn gốc xuất sứ rõ ràng.
- Bếp dầu: Phải được bố trí trên mặt sàn bằng phẳng, không dùng xăng hoặc xăng pha dầu để đun bếp dầu; không rót thêm dầu vào bếp khi đang đun nấu, tắt bếp sau khi sử dụng.
- Thắp hương thờ cúng, đốt vàng mã: Vách, trần, vật liệu trang trí khu vực thờ cúng là loại không cháy hoặc khó cháy, không thắp hương khi không có người trong nhà; khi đốt vàng mã phải có người trông coi và có biện pháp ngăn tàn lửa để chống cháy lan.
- Khi hàn cắt trong sửa chữa, cải tạo nhà phải thực hiện đúng quy trình, quy định; có người giám sát, có biện pháp che chắn không để vảy hàn tiếp xúc với các chất dễ cháy và trang bị các bình chữa cháy để xử lý khi xảy ra cháy, nổ.
4. Lắp đặt, sử dụng hệ thống, thiết bị điện trong nhà
a) Hệ thống điện được lắp đặt bảo đảm đủ công suất tiêu thụ của các thiết bị điện; có thiết bị bảo vệ, đóng ngắt chung cho hệ thống, từng tầng, nhánh và thiết bị tiêu thụ điện có công suất tiêu thụ lớn. Khi lắp đặt thêm các thiết bị tiêu thụ phải tính toán công suất của hệ thống điện để tránh quá tải và không câu mắc dây dẫn điện cấp cho thiết bị, vị trí lắp đặt, bố trí thiết bị phải đảm bảo yêu cầu về an toàn phòng cháy và chữa cháy.
b) Dây dẫn điện đặt trong nhà phải đảm bảo yêu cầu về an toàn phòng cháy và chữa cháy (đặt trong ống gen, máng cáp, tại vị trí tiếp giáp với thiết bị, vật dụng dễ cháy, nổ phải ngăn cách bằng vật liệu không cháy). Không sử dụng nhiều thiết bị tiêu thụ điện trong cùng 01 ổ cắm; trước khi ra khỏi nhà hoặc khi đi ngủ phải kiểm tra, tắt nguồn điện tới các thiết bị tiêu thụ điện không sử dụng.
c) Thường xuyên tổ chức kiểm tra, sửa chữa, thay thế các thiết bị điện hư hỏng, không đảm bảo an toàn. Đường dây dẫn điện và các thiết bị điện hư hỏng phải được sửa chữa khắc phục ngay hoặc ngắt nguồn điện đến đường điện hoặc thiết bị không an toàn.
5. Trang bị phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy
a) Nhà ở riêng lẻ phải được trang bị ít nhất 01 bình chữa cháy, dụng cụ phá dỡ thông thường (búa, rìu, xà beng, kìm cộng lực), phương tiện chữa cháy thô sơ; đèn pin, đèn tích điện hoặc đèn chiếu sáng sự cố; vị trí đặt ở nơi dễ thấy, dễ lấy và thuận tiện cho việc sử dụng để kịp thời khi chữa cháy, mở cửa, thoát nạn an toàn khi xảy ra sự cố cháy, nổ. Đồng thời có thể trang bị thêm hệ thống, thiết bị báo cháy tự động, mặt na phòng độc, thang dây, ống tụt cứu người. Ngoài ra, tùy theo quy mô (số tầng, chiều cao), nhà ở riêng lẻ phải được trang bị các phương tiện phòng cháy và chữa cháy khác theo quy định tại Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3890:2009 Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng; hệ thống cấp nước chữa cháy phải được thiết kế, trang bị theo quy định tại QCVN 06:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình.
b) Các phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy phải được kiểm định và dán tem kiểm định về phòng cháy và chữa cháy; được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ theo quy định.
6. Đối với nhà ở hộ gia đình cao từ 07 tầng trở lên hoặc có 02 tầng hầm trở lên thì các điều kiện an toàn PCCC về bố trí mặt bằng, công năng sử dụng, đường, lối thoát nạn không áp dụng theo các quy định tại khoản 1, khoản 2 điều này mà phải áp dụng theo các quy định tại QCVN 06:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình.
7. Ngoài các yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy theo quy định từ khoản 1 đến khoản 6 điều này, chủ hộ gia đình có thể tăng cường thêm các giải pháp về bố trí mặt bằng, công năng sử dụng, ngăn cháy lan, thoát nạn, lắp đặt các hệ thống phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn cho công trình.
Điều 4. Yêu cầu về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.
Chủ hộ gia đình, chủ hộ kinh doanh phải bảo đảm và duy trì điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với phần nhà để ở theo các nội dung tại Điều 3 nêu trên và phần để sản xuất, kinh doanh (cơ quan, tổ chức khác sử dụng phần nhà để sản xuất, kinh doanh phải thực hiện các quy định về phòng cháy và chữa cháy chung của nhà và duy trì các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy thuộc phạm vi quản lý). Khu vực sản xuất, kinh doanh trong nhà ở hộ gia đình phải đảm bảo các yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy, cụ thể:
1. Lập, quản lý, cập nhật, bổ sung hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy của cơ sở, bảo đảm thành phần theo quy định tại khoản 2, Điều 4, Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 24/12/2020 của Bộ Công an
2. Bố trí mặt bằng, công năng sử dụng
a) Gian phòng sản xuất, khó chứa thuộc nhóm F5.1, F5.2 bố trí không quá 01 tầng hầm; không bố trí gian phòng sử dụng hoặc lưu giữ các chất khí, chất lỏng cháy, vật liệu dễ bắt cháy, gian phòng để ở trong tầng hầm; không bố trí gian phòng có hạng nguy hiểm cháy, nổ A, B trong ngôi nhà.
b) Gian phòng sản xuất, kinh doanh phải được ngăn cháy lan, ngăn khói với khu vực để ở của hộ gia đình, cầu thang bộ chung của các tầng và lối ra thoát nạn tại tầng 1 của nhà.
c) Gian phòng sản xuất, kinh doanh, có bố trí gian phòng tồn chứa hàng hóa, vật liệu dễ cháy hoặc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt có tính chất nguy hiểm cháy, nổ khác phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh phải được ngăn cách với khu vực sản xuất, kinh doanh bằng kết cấu ngăn cháy.
3. Đường, lối thoát nạn
a) Lối ra thoát nạn tại tầng 1 của khu vực để ở phải ngăn cách với lối ra thoát nạn của khu vực sản xuất, kinh doanh bằng kết cấu ngăn cháy.
b) Yêu cầu về đường, lối thoát nạn của khu vực, gian phòng, tầng sản xuất, kinh doanh phải đáp ứng quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phòng cháy và chữa cháy tại thời điểm cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng. Trong nhà ở nhiều tầng có sử dụng chung cầu thang bộ thoát nạn thì gian phòng sản xuất, kinh doanh hàng hóa cháy được tại từng tầng nhà phải được ngăn cháy lan, ngăn khói với cầu thang bộ bằng kết cấu ngăn cháy, cửa ngăn cháy.
c) Dây chuyền công nghệ bố trí trong khu vực sản xuất, bảo quản, sắp xếp vật tư hàng hóa, mặt bằng kinh doanh trong gian phòng sản xuất, kinh doanh, kho chứa phải được duy trì về chiều rộng của đường thoát nạn và khoảng cách từ vị trí xa nhất đến cửa thoát nạn của gian phòng.
d) Cửa đi trên lối thoát nạn phải sử dụng cửa bản lề (cửa cánh). Trường hợp chủ hộ gia đình, chủ hộ kinh doanh, cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng cửa cuốn, cửa trượt phải duy trì chế độ thường mở của các cửa này trong thời gian có người làm việc. Cửa cuốn, phải có bộ lưu điện và bộ tời bằng tay để mở khi mất điện hoặc động cơ bị hỏng.
4. Sắp xếp vật tư, thiết bị, hàng hóa và quản lý, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt trong nhà
a) Sắp xếp, bảo quản vật tư, hàng hóa theo từng loại, có cùng tính chất, cùng đặc điểm, việc sắp xếp, để trên bục kệ, giá hoặc chồng đống phải vững chắc, gọn gàng, ngăn nắp, không cản trở lối đi, lối thoát nạn của gian phòng, ngồi nhà. Vật tư, hàng hóa, hóa chất dễ cháy hoặc dễ bắt cháy cần bố trí trong các khu vực, gian phòng riêng, không để lẫn với các vật tư hàng hóa khác và đảm bảo yêu cầu ngăn cháy lan. Không tập kết, bố trí vật tư hàng hóa trên các tuyến đường gây cản trở giao thông và có thể làm ảnh hưởng đến việc triển khai lực lượng, phương tiện, thiết bị chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đến từng nhà.
b) Vật tư, hàng hóa dễ cháy phải bố trí cách các thiết bị điện có khả năng sinh nhiệt như bóng đèn, ổ cắm, cầu dao, khu vực phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt.
c) Không bố trí nơi đun nấu, thờ cúng trong khu vực sản xuất, kinh doanh, bảo quản vật tư, hàng hóa cháy được.
d) Khi điều kiện sản xuất, kinh doanh có sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt phải bố trí cách các vật tư, hàng hóa dễ cháy, phương tiện, dụng cụ có xăng dầu, chất lỏng, chất khí dễ cháy (ô tô, xe máy); khi dự trữ xăng, dầu, khí LPG, hoát chất dễ cháy, nổ phục vụ sản xuất, chỉ nên dự trữ số lượng tối thiểu đáp ứng nhu cầu sử dụng trong thời gian ngắn, đồng thời phải bố trí khu vực bảo quản bên ngoài nhà bảo đảm yêu cầu thông thoáng, tránh xa nguồn lửa, nguồn nhiệt, tránh ánh nắng trực tiếp và không để gần lối ra thoát nạn của nhà.
e) Khi hàn cắt trong sửa chữa, cải tạo nhà phải thực hiện đúng quy trình, quy định; có người giám sát, có biện pháp che chắn không để vảy hàn tiếp xúc với các chất dễ cháy và trang bị các bình chữa cháy để xử lý khi xảy ra cháy, nổ.
5. Hệ thống, thiết bị điện trong nhà
a) Hệ thống điện phải được lắp đặt riêng biệt cho khu vực sản xuất, kinh doanh và khu vực để ở của nhà. Phải bảo đảm đủ công suất tiêu thụ của các thiết bị điện, có thiết bị bảo vệ, đóng ngắt chung cho hệ thống, từng tầng, nhánh và thiết bị tiêu thụ điện có công suất tiêu thụ lớn. Khi lắp đặt thêm thiết bị, máy móc phải tính toán công suất của hệ thống điện để tránh quá tải và không câu mắc dây dẫn điện cấp cho thiết bị trên; vị trí lắp đặt, bố trí phải bảo đảm yêu cầu về an toàn PCCC.
b) Tại khu vực có bảo quản, sản xuất, kinh doanh sử dụng vật tư, hàng hóa, hóa chất dễ cháy phải sử dụng loại dụng cụ điện, thiết bị điện là loại an toàn cháy, nổ; thiết bị tiêu thụ điện lắp đặt trong kho phải được khống chế chung bằng thiết bị đóng ngắt tự động và đặt bên ngoài kho.
c) Dây dẫn điện đặt trong nhà phải bảo đảm yêu cầu về an toàn phòng cháy và chữa cháy (đặt trong ống gen, máng cáp, tại vị trí tiếp giáp với thiết bị, vật dụng dễ cháy, nổ phải ngăn cách bằng vật liệu không cháy). Không sử dụng nhiều thiết bị tiêu thụ điện trong cùng 01 ổ cắm.
d) Thiết bị tiêu thụ điện có phát sinh nguồn nhiệt không có biện pháp chụp bảo vệ thì không được bố trí gần (khoảng cách ít nhất 0,5m) hoặc phía trên vật tư, hàng hóa cháy được.
e) Thường xuyên tổ chức kiểm tra, sửa chữa, thay thế các thiết bị điện hư hỏng, không đảm bảo an toàn. Đường dây dẫn điện và các thiết bị điện hư hỏng phải được sửa chữa khắc phục ngay hoặc ngắt nguồn điện đến đường điện hoặc thiết bị không an toàn.
6. Trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy
a) Đối với khu vực sản xuất, kinh doanh phải trang bị phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy, đèn chiếu sánng sự cố và đèn chỉ dẫn thoát nạn, hệ thống thông gió, chống tụ khói bảo đảm theo quy định tại TCVN 3890:2009 Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng và các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.
b) Các phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy phải được kiểm định và dán tem kiểm định về phòng cháy và chữa cháy; được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ theo quy định.
7. Đối với nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh cao từ 07 tầng trờ lên hoặc có từ 02 tầng hầm trở lên hoặc có phần diện tích sàn dành cho công năng để sản xuất, kinh doanh chiếm từ 30% trở lên diện tích sàn xây dựng của nhà trở lên thì các điều kiện an toàn PCCC về bố trí mặt bằng, công năng sử dụng, đường, lối thoát nạn không ápdụng theo các quy định tại khoản 1, khoản 2 điều này mà phải áp dụng theo các quy định tại QCVN 06:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình và các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.
8. Ngoài các yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy theo quy định từ khoản 1 đến khoảng 7 điều này, chủ hộ kinh doanh có thể tăng cường thêm các giải pháp về bố trí mặt bằng, công năng sử dụng, ngăn cháy lan, thoát nạn, lắp đặt các hệ thống phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và thoạt nạn cho công trình.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 5. Trách nhiệm chủ hộ gia đình, chủ hộ kinh doanh, cá nhân
1. Chủ hộ gia đình, chủ hộ kinh doanh có trách nhiệm
a) Chủ động tìm hiểu, nắm bắt các quy định pháp luật, kiến thức, kỹ năng cơ bản về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tích cực tham gia các đợt tuyên truyền, huấn luyện về phòng cháy, chữa cháy do cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, địa phương tổ chức, tham gia phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy tại địa phương.
b) Thực hiện các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy theo quy định của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy; điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với hộ gia đình thep quy định tại Điều 7 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
c) Thường xuyên tổ chức tự kiểm tra để kịp thời phát hiện và khắc phục ngay những thiếu sót, nguy cơ gây cháy, nổ trong phạm vi quản lý của mình; giả định tình huống, cách xử lý khi có sự cố về cháy, nổ xảy ra và phổ biến cho thành viên trong gia đình, người làm việc tại cơ sở.
d) Thiết kế xây dựng nhà ở hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh đảm bảo các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định tại văn bản này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; thi công theo đúng thiết kế đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng. Khuyến khích trang bị, lắp đặt các thiết bị cảnh báo cháy sớm, phương tiên phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (mặt nạ lọc độc, dây tự cứu, thang dây, dụng cụ phá dỡ thông thường, chăn chiên, dụng cụ chứa nước vừa phục vụ sinh hoạt, vừa phục vụ chữa cháy, hệ thống cấp nước chữa cháy) phù hợp với quy mô, tính chất, đặc điểm, mục đích sử dụng.
e) Phối hợp với đơn vị, cá nhân được phân công thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy (Công an cấp tỉnh, Công an cấp huyện, UBND cấp xã), cơ quan, tổ chức khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh bên trong nhà để được hướng dẫn và tổ chức thực hiện các điều kiện về an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định.
f) Tổ chức thực hiện quản lý chặt chẽ và sử dụng an toàn nguồn lửa. nguồn nhiệt, chất dễ cháy, nổ.
g) Hộ gia đình được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Khoản 3, Điều 5 Luật Phòng cháy và chữa cháy và duy trì các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của chính phủ.
2. Thành viên hộ gia đình, người làm việc trong nhà, cơ quan tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có trách nhiệm
a) Chủ động tìm hiểu, nắm bắt các quy định pháp luật, kiến thức, kỹ năng cơ bản về phòng cháy, chữa cháy, biết sử dụng dụng cụ, phương tiện phòng cháy, chữa cháy được trang bị tại hộ gia đình; tích cực tham gia các đợt tuyên truyền, huấn luyện về phòng cháy, chữa cháy do cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, địa phương tổ chức, tham gia phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy tại địa phương.
b) Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật, nội quy, quy định về phòng cháy và chữa cháy do chủ hộ gia đình ban hành; thực hiện trách nhiệm quản lý, ban hành các nội quy, quy định, phân công người thực hiện nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy và duy trì các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy thuộc phạm vi quản lý.
c) Thực hiện các yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật do chủ hộ gia đình hướng dẫn, quy định.
d) Bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy trong quá trình sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt và trong bảo quản sự dụng chất cháy tại hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; phát hiện và ngăn chặn nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, hành vi vi phạm quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy.
Điều 6. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành cấp tỉnh
Theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với Công an tỉnh để tham mưu, đề xuất bổ sung quy định hoặc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện quy định này; phổ biến, triển khai thực hiện quy định này và xử lý các hành vi vi phạm trong phạm vi quản lý của mình.
Điều 7. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố
Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm thực hiện quy định tại Khoản 1 Điều 52 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, thẩm định điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy trong quá trình kiểm tra, thẩm định cấp phép xây dựng đối với nhà ở hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh theo quy định này và các quy định pháp luật khác có liên quan; chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nội dung Quy định này của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, kiến thức, kỹ năng cơ bản về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình chủ động tìm hiểu, nắm bắt.
Điều 8. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thực hiện quy định tại Khoản 2 Điều 52 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020; chịu trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến quy định này đến các hộ gia đình, hộ kinh doanh, tổ chức, cá nhân có liên quan trong phạm vi trách nhiệm quản lý; hướng dẫn kiểm tra các hộ gia đình, cá nhân sử dụng nhà ở riêng lẻ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn thực hiện quy định này nhằm bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy; xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng cháy và chữa cháy theo thẩm quyền.
Điều 9. Trách nhiệm của Công an tỉnh
Là đơn vị thường trực, tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nội dung của Quy định này trên địa bàn toàn tỉnh; thường xuyên tổng hợp các ý kiến vướng mắc và để xuất sửa đổi, bổ sung quy định cho phù hợp với tình hình thực tế.
Điều 10. Xử lý chuyển tiếp
1. Đối với nhà ở riêng lẻ có sẵn, nhà để ở kếp hợp sản xuất, kinh doanh được đưa vào sử dụng trước thời điểm Quy định này có hiệu lực thi hành; trong thời hạn 12 tháng, chủ hộ gia đình, chủ hộ kinh doanh, cá nhân phải thực hiện các yêu cầu an toàn về phòng cháy, chữa cháy theo quy định tại Điều 3 và Điều 4 Quy định này; trường hợp chủ hộ gia đình, chủ hộ kinh doanh, cá nhân không thực hiện được các yêu cầu về bố trí mặt bằng, công năng sử dụng, đường, lối thoát nạn do không đủ không gian, diện tích hoặc phải phá dỡ mà ảnh hưởng đến kết cấu công trình thì phải cam kết với chính quyền địa phương chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu cháy, nố xảy ra.
2. Đối với nhà ở riêng lẻ; nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh xây dựng mới, cải tạo, thay đổi công năng sau thời điểm Quy định này có hiệu lực thi hành, phải thực hiện các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy theo các yêu cầu tại Điều 3 và Điều 4 của Quy định này trước khi đưa vào sử dụng.
3. Trường hợp chủ hộ gia đình, chủ hộ kinh doanh, các nhân không thực hiện các yêu cầu về an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định này sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật./.

1. Nhà ở riêng lẻ là nhà ở được xây dựng trên thửa đất ở riêng biệt thuộc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, bao gồm: nhà biệt thự, nhà ở kiền kề và nhà ở độc lập theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 3 Luật Nhà ở năm 2014.
2. Nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh là nhà ở riêng lẻ, ngoài chức năng để ở còn sử dụng để làm nơi sản xuất, kinh doanh (cửa hàng buôn bán, dịch vụ văn phòng, nhà trọ, cơ sở sản xuất và các dịch vụ khác) hoặc công trình phụ trợ phục vụ sản xuất, kinh doanh (kho hàng, thu mua phế liệu…);
Nhà được thiết kế có công năng để ở và sản xuất, kinh doanh mà có phần diện tích sản xuất, kinh doanh chiếm từ 30% tổng diện tích tổng diện tích sàn xây dựng của nhà trở lên (không bao gồm các diện tích sàn dùng cho hệ thống kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy và đỗ xe) được xác định là nhà hỗn hợp.
3. Phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh là thực hiện các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn Quốc gia về an toàn phòng cháy và chữa cháy nhằm đảm bảo giảm thiểu đến mức thấp nhất sự cố cháy, nổ xảy ra.
4. Chất dễ cháy là chất có thể bóc cháy, cháy âm ỉ hoặc cacbon hóa khi có tác động của nguồn gây cháy và có khả năng tiếp tục cháy kể cả khi không còn nguồn gây cháy.
5. Chất khó cháy là chất có thể bốc cháy, cháy âm ỉ hoặc cacbon hóa khi có tác động của nguồn gây cháy nhưng không có khả năng tiếp tục cháy khi không còn nguồn gây cháy.
6. Chất không cháy là chất không bốc cháy, không cháy âm ỉ và không cacbon hóa khi có tác động của nguồn gây cháy.
7. Bếp sử dụng khí LPG là bếp sử dụng khí dầu mỏ hóa lỏng (hay còn gọi là bếp gas).

Điều 4. Nguyên tắc áp dụng
1. Tuân thủ các quy định về điều kiện kinh doanh đối với từng ngành nghề sản xuất, kinh doanh tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, phù hợp với quy định của pháp luật về điều kiện bảo vệ môi trường; tuân thủ quy định về sử dụng công trình đúng công năng được cấp phép, trường hợp thay đổi công năng sử dụng phải đảm bảo quy định pháp luật về môi trường, điều kiện kinh doanh hoặc ý kiến của cơ quan quản lý (nếu có).
2. Thực hiện tốt các quy định về phòng cháy và chữa cháy; trách nhiệm của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong phòng cháy và chữa cháy; các hành vi bị nghiêm cấm trong Luật nhà ở và Luật phòng cháy và chữa cháy, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.
3. Đảm bảo thực hiện quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy theo hướng ổn định phù hợp với quy hoặc xây dựng, phát triển của tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, các nhân, hộ gia đình ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh lâu dài, hạn chế việc gián đoạn sản xuất, kinh doanh của người dân.

Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 5. Trách nhiệm chủ hộ gia đình, chủ hộ kinh doanh, cá nhân
1. Chủ động tìm hiểu, nghiên cứu, trang bị cho các nhân và những người thân trong gia đình các quy định pháp luật, kiến thức, kỹ năng cơ bản về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; liên hệ, phối hợp với Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy để được hướng dẫn các điều kiện về an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định của phát luật; tích cực tham gia các buổi tuyên truyền, huấn luyện về phòng cháy, chữa cháy do cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, địa phương tổ chức, tham gia phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy tại tổ dân phố, khu dân cư.
2. Thường xuyên tự kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy tại nơi ở, sinh sống để kịp thời phát hiện và khắc phục ngay những nguyên nhân, nguy cơ gây cháy, nổ; tự trang bị csac phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại chỗ, thực hiện tốt công tác kiểm tra bảo quản, bảo dưỡng đảm bảo các phương tiện này luôn hoạt động tốt; phải sử dụng thành thạo các trang thiết bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đã trang bị.
3. Thực hiện các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy, Điều 7 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

Điều 6. Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình (nhà ở riêng lẻ).
1. Tải sản, vật tư, chất cháy phải được bố trí, sắp xếp gọn gàng, không cản trở lối và đường thoát nạn, bảo đảm việc sơ tán người và tài sản nhanh chóng, an toàn khi xảy ra cháy; bố trí nơi để chìa khóa, dụng cụ phá dỡ thông thường(búa,rìu, xà beng, kìm cộng lực…) ở nơi dễ thấy, dễ lấy để kịp thời mở cửa khi có sự cố cháy, nổ.
2. Việc đun nấu trong nhà phải bảo đảm các yêu cầu về an toàn phòng cháy và chữa cháy, cụ thể:
a) Bếp sử dụng khí LPG: Bố trí trên mặt sàn bằng phẳng, thông thoáng, cách xa thiết bị điện và lắp đặt thiết bị báo dò khí LPG tại khu vực sử dụng khí LPG; thường xuyên kiểm tra tình trạng của van khóa, dây dẫn và đóng van bình gas sau khi sử dụng, không sử dụng các bình gas mini đã qua sử dụng, bình gas, dây dẫn khí, bếp không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Khi phát hiện có mùi đặc trưng của khí gas phải giữ nguyên hiện trạng của hệ thống điện (không bật, tắt các công tắc thiết bị tiêu thụ điện vào thời điểm đó), không dùng ngọn lửa trần (bật lửa, diêm, đèn dầu, hương, nến…), mở cửa sổ, cửa chính (tránh làm phát sinh tia lửa) để thoát khí gas, phải khóa ngay van bình và báo cho đại lý cung cấp gần nhất; không sử dụng các bình gas mini đã qua sử dụng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
b) Bếp điện: lắp đặt, sử dụng dây dẫn, thiết bị bảo vệ phù hợp với công suất của bếp và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng;
c) Bếp dầu: Phải bố trí trên mặt sàn bằng phẳng, không dùng xăng hoặc xăng pha dầu để đun bếp dầu;không rót thêm dầu vào bếp khi đang đun nấu, tắt bếp sau khi sử dụng.
3. Nhà có thiết kế ban công, lô gia cần đảm bảo thông thoáng, người dân không nên che chắn ban công, lô gia thành phòng; không nên lắp lồng sắt, lưới sắt gây cản trợ việc thoát nạn và cứu người trước khi xảy ra. Trường hợp muốn trang bị cửa cuốn, cửa trượt, lưới sắt… với mục đích bảo vệ tài sản, chủ hộ gia đình phải bố trí mở lối ra thứ 2 khi có sự cố chảy, nổ xảy ra, đồng thời cửa cuốn cần sử dụng loại có cơ cấu tự thu, mở nhanh, cửa mở bằng mô tơ điện phải có bộ lưu điện và mở nhanh bằng cơ khi mất điện hoặc mô tơ bị hỏng.
4. Khi thắp hương thờ cúng, đốt vàng mã, khi đun nấu phải có người trông coi; trước khi ra khỏi nhà hoặc khi đi ngủ phải kiểm tra, tắt nguồn điện tới các thiết bị tiêu thụ điện không sử dụng.
5. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, sửa chữa, thay thế các thiết bị điện hư hỏng, không đảm bảo an toàn. Đường dây dẫn điện và các thiết bị điện hư hỏng phải được sửa chữa khắc phụ ngay hoặc ngắt nguồn điện đến đường điện hoặc thiết bị không an toàn.
6. Khi sửa chữa, cải tạo nhà ở có quá trình hàn cắt phải đảm bảo giải pháp ngăn cháy, có biện pháp che chắn không để vảy hàn tiếp xúc với các chất dễ cháy; chuẩn bị dụng cụ, phương tiện chữa cháy và phải có người giám sát, sẵn sàng chữa cháy trong suốt quá trình hàn cắt và sau khi hàn cắt 30 phút.
7. Mỗi nhà ở riêng lẻ khuyến khích trang bị ít nhất 01 bình chữa cháy ở mỗi tầng phù hợp với quy mô, điều kiện gia đình. Bình chữa cháy phải được bố trí ở nơi dễ thấy, dễ lấy và thuận tiện cho việc sử dụng để kịp thời xử lý sự cố cháy, nổ xảy ra; khoảng cách di chuyển lớn nhất đến bình chữa cháy không quá 20 m.
8. Đối với nhà ở riêng lẻ là nhà sàn chất liệu gỗ khuyến khích không nên bố trí bếp trong nhà, nếu bố trí bếp trong nhà trên mặt nhà sàn gỗ thì bị trí đặt bếp phải bằng vật liệu không cháy, xung quanh bếp phải được che chắn bằng vật liệu không cháy hoặc khó cháy.
9. Ngoài các biện pháp an toàn phòng cháy và chữa cháy tại khoản 1 đến khoản 8 Điều này, khuyến khích chủ hộ gia đình, cá nhân sử dụng nhà ở riêng lẻ thực hiện các nội dung quy định tại khoản 1 đến khoảng 6 và Điều 7 Quy định này, nhằm tăng cường công tác an toàn phòng cháy và chữa cháy cho nhà ở, hộ gia đình.
Điều 7. Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.
Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan trong quản lý, sử dụng nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh phải thực hiện các quy định:
1. Quy định các giải pháp đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy ngay từ khi thiết kế, thi công xây dựng hoặc cải tạo sửa chữa nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh
a) Vật liệu xây dựng, trang trí nội thất phải là vật liệu không cháy hoặc khó cháy. Không được dùng các vật liệu dễ cháy , vật liệu khi cháy phát sinh ra nhiều khói, khí độc để xây dựng hoặc cải tạo sửa chữa;
b) Hệ thống điện được thiết kế và lắp đặt theo tiêu chuẩn TCVN 9206:2012, TCVN 9207:2012 và quy chuẩn QCVN 12:2014/BXD; tại các phòng, tầng, thiết bị tiêu thụ điện có công suất lớn phải lắp đặt aptomat chống quả tải;
c) Đảm bảo các điều kiện về lối thoát nạn tại khoản 3 của Điều này.
2. Quy định an toàn trong lắp đặt, sử dụng điện
a) Không lắp đặt đường dây dẫn điện và thiết bị tiêu thụ điện trên tường, vách, trần, sàn nhà có cấu tạo bằng vật liệu dễ cháy; lắp đặt các bóng điện chiếu sáng phải gắn vào các móc treo chuyên dùng, không treo trực tiếp bằng dây dẫn;
b) Không dùng vật liệu dễ cháy như giấy, vải, nilon… để bao, che bóng điện; khoảng cách tối thiểu từ các chất đễ cháy đến các thiết bị, dụng cụ tiêu thu điện như: bóng đèn, bàn ủi, bếp điện, ổ cắm điện, bảng điện… tối thiểu 0,5m; không cắm dây dẫn điện trực tiếp vào ổ cắm, không đấu nối nhiều dây dẫn điện vào chung một phích cắm; sử dụng băng keo cách điện để bọc các mối nối dây;
c) Không sử dụng nhiều thiết bị điện có công suất lớn cùng một lúc; khi sạc các thiết bị tích điện (ắc quy xe đạp điện, xe máy điện, quạt tích điện…) phải có người trông coi, không được sạc trong một thời gian dài, không sạc qua đêm.
3. Quy định về lối thoát nạn
Nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh phải có các giải pháp thoát nạn phù hợp khi có cháy, nổ xảy ra.
a) Bố trí ít nhất 02 lối thoát nạn (chiều rộng thông thủy tối thiểu 0,8m , chiều cao thông thủy tối thiểu 1,9m) phân tán nhau trong nhà. Cửa chính của nhà thoát nạn ra ngoài phải sử dụng cửa có bản lề;
b) Đối với nhà chỉ có 01 lối ra thoát nạn, phải bố trí lối thoát nạn thứ 2 bằng cầu thang ngoài nhà hoặc thang nối giữa các tầng nhà hoặc lối ra khẩn cấp như: ra ban công các tầng, thoát nạn trên sân thượng ra các nhà xung quanh;
c) Nhà dạng nhà ống, ban công hoặc lô gia có khung sắt, lồng sắt bảo vệ phải bố trí cửa mở ra ngoài tạo lối thoát nạn thứ 2 khi có sự cố cháy, nổ xảy ra;
d) Lắp đặt các lỗ cửa thoát khỏi tự nhiên trong nhà thông qua mái nhà hoặc thoát khói trực tiếp ra không gian bên ngoài tại các tầng;
đ) Cửa chính là loại cửa cuốn cần sử dụng loại cửa có cơ cấu tự thu, mở nhanh, cửa mở bằng mô tơ điện phải có bộ lưu điện và mở nhanh bằng cơ khi mất điện hoặc mô tơ bị hỏng;
e) Các gian phòng tồn chứa hàng hóa, vật liệu dễ cháy hoặc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt phải được ngăn cách với lối ra thoát nạn tại các tầng bằng vật liệu không cháy hoặc khó cháy. Trường hợp tầng 1 (tầng trệt) được sử dụng để sản xuất, kinh doanh thì lối thoát nạn từ các tầng phía trên xuống thông qua cầu thang bộ tại tầng 1 phải có lối đi an toàn ngăn cách với khu vực sản xuất, kinh doanh bằng tường ngăn cháy, vách ngăn cháy, chiều rộng lối đi không nhỏ hơn 0,8m.
4. Quy định an toàn trong quản lý, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt
a) Không bố trí nơi đun nấu, thờ cúng tại khu vực sản xuất, kinh doanh có chứa chất, hàng dễ cháy;
b) Khu vực thắp hương thờ cúng phải đảm bảo: vách, trần nhà phải bằng vật liệu không cháy, khó cháy, phía trên trần có đặt tấm phản xạ nhiệt; đèn dầu, hương, nến khi thắp phải đặt chắc chắn trên các vật liệu không cháy hoặc khó cháy;
c) Khu vực bếp nấu phải để xa các vật liệu dễ cháy ít nhất 0,7m, nếu có tấm cách nhiệt ngăn cháy thì được phép để gần hơn, nhưng không dưới 0,2m. Trường hợp trong nhà có sử dụng thiết bị tiêu thụ LPG: tất cả các thiết bị điện trong nhà phải lắp đặt cách bình LPG tối thiểu 1,5m; lắp đặt thiết bị cảnh báo rò rỉ khí gas tại khu vực đặt bình gas, bếp gas;
d) Khi điều kiện sản xuất, kinh doanh có sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt phải bố trí cách các vật liệu dễ cháy, các phương tiện, dụng cụ có xăng dầu, chất lỏng dễ cháy (ô tô, xe máy…) ít nhất 0,7m, nếu có tấm cách nhiệt ngăn cháy thì được phép để gần hơn, nhưng không dưới 0,2m; khi điều kiện sản xuất, kinh doanh cần dự trữ xăng, dầu và các chất lỏng dễ cháy thì phải bảo quản tại nơi thông thoáng, tránh xa nguồn lửa, nguồn nhiệt, tránh ánh nắng trực tiếp và không để trên lối ra thoát nạn.
5. Quy định an toàn trong sắp xếp hàng hóa và lắp đặt biển quảng cáo
a) Sắp xếp, bảo quản hàng hóa theo từng loại, có cùng tính chất, cùng đặc điểm, sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, không cản trở lối đi, lối thoát nạn, đặc biệt là sảnh, lối ra tại tầng 1 và khu vực cầu thang bộ;
b) Hàng hóa dễ cháy hoặc dễ bắt cháy cần bố trí trong các khu vực, gian phòng riêng, không để lẫn với các hàng hóa khác và đảm bảo yêu cầu ngăn cháy lan, không bố trí dưới gầm cầu thang bộ;
c) Việc lắp đặt biển hiệu, bảng quảng cáo vào nhà ở có sẵn, phải thực hiện theo đúng quy định pháp luật về quảng cáo, tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời QCVN 17:2018/BXD.
6. Quy định trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy
a) Đối với khu vực kinh doanh, sản xuất phải trang bị số lượng bình chữa cháy đảm bảo diện tích bảo vệ theo quy định của mục 5 Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 3890:2009 Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng. Khoảng cách di chuyển lớn nhất đến bình chữa cháy không quá 20m.
b) Trang bị, lắp đặt, sử dụng hệ thống cảnh báo cháy nhanh; thiết bị cảnh báo rò rỉ khí gas; thiết bị cứu nạn cứu hộ (đèn pin, khẩu trang, mặt nạ phòng độc, thang dây, dây cứu nạn…) để kịp thời xử lý khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.
7. Ngoài các quy định nêu tại Điều này, chủ hộ kinh doanh, cá nhân phải duy trì thực hiện các biện pháp an toàn tại khoản 1 đển khoản 8 Điều 6 Quy định này trong suốt quá trình hoạt động.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 8. Quy định chuyển tiếp
1. Đối với các nhà đã chuyển đổi công năng vừa ở vừa sản xuất, kinh doanh trước thời điểm quy định này có hiệu lực; chủ hộ gia đình, hộ kinh doanh phải cam kết thời gian hoàn thành, thực hiện xong nội dung quy định các yêu cầu tại Điều 7 của quy định này trong thời hạn 12 tháng nhằm bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy.
2. Đối với các nhà ở có sẵn chuyển đổi công năng vừa ở vừa sản xuất, kinh doanh sau thời điểm quy định này có hiệu lực phải thực hiện đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy theo các yêu cầu tại Điều 7 của quy định này trước khi tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Điều 9. Trách nhiệm của Công an tỉnh
1. Công an tỉnh tham mưu giúp Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các nội dung của quy định này, tổng hợp các ý kiến vường mắc và để xuất sửa đổi, bổ sung quy định cho phù hợp.
2. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ.
3. Xây dựng và tổ chức thực tập, diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại các khu dân cư có nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh nguy cơ cháy, nổ cao.
4. Tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy cho người đứng đầu tổ chức, chủ hộ gia đình, các nhân có liên quan trong quản lý, sử dụng nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh và cá đối tượng khác khi có yêu cầu.
5. Phối hợp các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn chủ hộ gia đình, hộ kinh doanh, tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm quy định này.
Điều 10. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã
1. Ủy ban nhân dân cấp huyện
a) Thực hiện công tác quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại khoản 1 Điều 52 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP;
b) Chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các nội dung theo quy định này của Ủy ban nhân dân cấp xã.
2. Ủy ban nhân dân cấp xã
a) Thực hiện công tác quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa xcháy theo quy định tại khoản 2 Điều 52 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP;
b) Tuyên truyền, phổ biến quy định này đến các hộ gia đình, hộ kinh doanh, tổ chức, cá nhân liên quan trong phạm vi trách nhiệm quản lý;
c) Kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện quy định này của nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn quản lý (trừ nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh thuộc phụ lục III Nghị định số 136/2020/NĐ-CP); xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng cháy và chữa cháy theo thẩm quyền./.

Chương III

AN TOÀN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY ĐỐI VỚI NHÀ Ở RIÊNG LẼ, NHÀ Ở KẾT HỢP SẢN XUẤT, KINH DOANH
Điều 7. An toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ
Chủ hộ gia đình, cá nhân sử dụng nhà ở riêng lẻ phải đảm bảo và duy trì điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 7 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và các quy định sau đây:
1. Bố trí mặt bằng công năng sử dụng
a) Gian phòng để ở cần bố trí tại tầng thấp, gần cầu thang, lối ra thoát nạn, ngăn cách với khu vực, gian phòng có bảo quản vật dụng, thiết bị dễ cháy, nổ và sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt. Không bố trí gian phòng bảo quản, tích trữ xăng, dầu, hóa chất dễ cháy, nổ … trong nhà;
b) Gian phòng, khu vực để ô tô, xe máy, máy phát điện dự phòng và phương tiện, thiết bị khác có sử dụng nhiên liệu là xăng, dầu cần phải được ngăn cách hoặc có khoảng cách đến lối ra thoát nạn của nhà và nơi đun nấu, nguồn lửa, nguồn nhiệt nhằm loại trừ nguyên nhân gây cháy, cháy lan, bảo đảm thoát nạn an toàn cho người từ các gian phòng khác, tầng phía trên của nhà;
c) Nhà có tầng hầm, tầng bán hầm, cần có giải pháp ngăn cháy, ngăn khói lan lên tầng trên qua cầu thang bộ, giếng thang máy, trục kỹ thuật của nhà;
d) Biển quảng cáo lắp đặt bên ngoài nhà phải bảo đảm yêu cầu về an toàn phòng cháy và chữa cháy, không cản trở lối ra chính và lối ra thoát nạn thứ 2 qua ban công, lô gia của nhà.
2. Đường, lối ra thoát nạn của nhà
a) Nhà có 01 lối ra thoát nạn cần bố trí thêm tối thiểu 01 lối ra thứ 2 qua ban công, lô gia, cửa sổ có mặt ngoài thông thoáng, lối lên mái nhà hoặc bằng thang sắt, ống tụt, thang dây ngoài nhà… để thoát nạn khi cần thiết. Trường hợp, lối thoát qua lồng sắt, lưới sắt, cần có ô cửa có kích thước đủ rộng để cho người di chuyển qua thuận lợi;
b) Lối ra tại tầng 1 cần thoát trực tiếp ra ngoài, trường hợp thoát qua gian phòng khác, phải duy trì chiều rộng lối đi và khoảng cách an toàn đến các vật dụng, thiết bị dễ cháy, nổ, nguồn lửa, nguồn nhiệt(ô tô, xe máy…); không bảo quản vật dụng, thiết bị dễ cháy, nổ, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt trong gầm cầu thang, buồng thang bộ, trên hoặc liền kề với đường, lối thoát nạn. Cửa đi trên lối thoạt nạn tại tầng 1 cần sử dụng cửa bản lề (cửa cánh), hạn chế sử dụng cửa cuốn, cửa trượt, trường hợp lắp đặt cửa cuốn, phải có bộ lưu điện và bộ tời bằng tay để mở khi mất điện hoặc động cơ bị hỏng.
3. Sắp xếp tài sản, vật dụng và quan lý, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt
a) Tài sản, vật dụng, chất dễ cháy phải được bố trí, sắp xếp gọn gàng, không cản trở lối và đường thoát nạn, không để gần nguồn lửa, nguồn nhiệt như bếp, ổ cắm điện, aptomat, cầu dao, thiết bị điện có sinh nhiệt…;
b) Không bố trí, sử dụng các vất dụng, thiết bị có áp lực, dễ nổ (bình xịt diệt côn trùng, bình gas mini…) gần vị trí sử dụng ngọn lửa trần, thiết bị điện có sinh nhiệt…;
c) Việc sử dụng nguồn lửa trong nhà phải bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy, tránh phát sinh cháy, nổ trong quá trình sử dụng, nhất là việc sử dụng các loại bếp sử dụng khí gas, bếp dầu, bếp điện và thắp hương thờ cúng, đốt vàng mã.
4. Lắp đặt, sử dụng hệ thống, thiết bị điện
a) Hệ thống điện được lắp đặt bảo đảm đủ công suất tiêu thụ của các thiết bị điện; có thiết bị bảo vệ, đóng ngắt chung cho hệ thống, từng tầng, nhánh và thiết bị tiêu thu điện có công suất tiêu thụ lớn;
b) Khi lắp đặt thêm các thiết bị tiêu thụ điện, cần tính toán công suất của hệ thống điện để tránh quá tải và không câu mắc dây dẫn điện cấp cho thiết bị; vị trí lắp đặt, bố trí thiết bị phải bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy;
c) Dây dẫn điện đặt trong nhà phải bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy (đặt trong ống gen, máng cáp tại vị trí tiếp giáp với thiết bị; vật dụng dễ cháy, nổ phải ngăn cách bằng vật liệu không cháy…);
d) Đường dây dẫn điện, các thiết bị điện bị hư hỏng, không bảo đảm an toàn phải được sửa chữa, thay thế ngay hoặc ngắt nguồn điện đến đường dây dẫn điện, các thiết bị này.
5. Trang bị phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy
a) Căn cứ điều kiện của hộ gia đình và tính chất, quy mô của ngôi nhà, khuyến khích chủ hộ gia đình trang bị ít nhất 01 bình chữa cháy và các dụng cụ phá dỡ thông thường (như:búa , rìu, xà beng, kìm cộng lực…);
b) Có thể trang bị thêm hệ thống, thiết bị báo cháy tự động, hệ thống chữa cháy bằng nước, mặt nạ phòng độc, thang dây, ống tụt cứu người, đèn chiếu sáng sự cố và các hệ thống, thiết bị khác;
c) Các phương tiện, thiết bị phải được đặt ở nơi dễ thấy, dễ lấy, sẳn sàng sử dụng để chữa cháy và thoát nạn an toàn khi xảy ra cháy, nổ.
6. Khi sửa chữa, cải tạo nhà có sử dụng dụng cụ hàn cắt kim loại, phải thực hiện đúng quy trình, quy định; có người giám sát, có biện pháp che chắn không để vảy hàn tiếp xúc với các chất dễ cháy; phải chuẩn bị các thiết bị, phương tiện để xử lý ngay khi xảy ra cháy, nổ.
7. Ngoài các quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy tại khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này, khuyến khích chủ hộ gia đình, cá nhân sử dụng nhà ở riêng lẻ thực hiện các nội dung quy định tại Điều 9 Quy định này nhằm tăng cường an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ.
Điều 8. An toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh
Chủ hộ gia đình, chủ hộ kinh doanh phải bảo đảm và duy trì điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 7 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và Điều 7 Quy định này. Khu vực sản xuất, kinh doanh trong nhà ở phải bảo đảm các yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy sau:
1. Bố trí mặt bằng công năng sử dụng
a) Gian phòng sản xuất, kho chứa (các gian phòng sản xuất, kinh doanh; khi hàng hóa, kho lưu trữ, các gian phòng kho và các nhà có đặc điểm sử dụng tương tự) bố trí không quá 01 tầng hầml không bố trí gian phòng sử dụng hoặc kho lưu giữ các chất khí, chất lỏng dễ cháy, vật liệu dễ cháy trong nhà; không bố trí gian phòng để ở trong tầng hầm;
b) Gian phòng sản xuất, kinh doanh phải được ngăn cháy lan, ngăn khói với khu vực để ở của hộ gia đình, cầu thang bộ chung của các tầng và lối ra thoát nạn tại tầng 1 của nhà;
c) Gian phòng sản xuất, kinh doanh có bố trí gian phòng tồn chứa hàng hóa, vật liệu dễ cháy hoặc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt có tính chất nguy hiểm cháy, nổ khác phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh phải được ngăn cách với khu vực sản xuất, kinh doanh bằng kết cấu ngăn cháy.
2. Đường, lối ra thoát nạn
a) Lối ra thoát nạn tại tầng 1 của khu vực để ở phải ngăn cách với lối ra thoạt nạn của khu vực sản xuất, kinh doanh bằng kết cấu ngăn cháy;
b) Đường, lối thoát nạn của khu vực, gian phòng, tầng sản xuất, kinh doanh phải đáp ứng quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy tại thời điểm cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng. Trong nhà ở nhiều tầng có sử dụng chung cầu thang bộ thoát nạn thì gian phòng sản xuất, kinh doanh hàng hóa dễ cháy và khó cháy tại từng tầng nhà phải được ngăn cháy lan, ngăn khói với cầu thang bộ bằng kết cấu ngăn cháy, cửa ngăn cháy;
c) Dây chuyền công nghệ bố trí trong khu vực sẳn xuất, bảo quản, sắp xếp vật tư hàng hóa, mặt bằng kinh doanh trong gian phòng sản xuất, kinh doanh, kho chứa phải được duy trì về chiều rộng của đường thoát nạn và khoảng cách từ vị trí xa nhất đến lối thoát nạn của gian phòng;
d) Cửa đi trên lối thoát nạn là cửa bản lề (cửa cánh) hoặc các loại cửa khác như cửa cuốn, cửa trượt… nhưng phải bảo đảm các cửa này không được khóa hoặc luôn được mở sẵn trong thời gian có người làm việc, cửa cuốn phải có bộ lưu tđiện và bộ tời bằng tay để mở khi mất điện hoặc động cơ bị hỏng.
3. Sắp xếp vật tư, hàng hóa, quản lý, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt trong nhà
a) Sắp xếp, bảo quản vật tư, hàng hóa theo từng loại, có cùng tính chất, cùng đặc điểm, nếu sắp xếp, để trên bục kệ, giá hoặc xếp thành chồng phải vững chắc, gọn gàng, ngăn nắp, không cản trở lối đi, lối thoát nạn của gian phòng, ngôi nhà.Vật tư, hàng hóa, hóa chất dễ cháy cần bố trí trong các khu vực, gian phòng riêng và bảo đảm yêu cầu ngăn cháy lan. Không tập kết, bố trí vật tư, hàng hóa trên các tuyến đường gây cản trở giao thông và có thể làm ảnh hưởng đến việc triển khai lực lượng, phương tiện, thiết bị chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đến từng nhà;
b) Vật tư, hàng hóa dễ cháy phải bố trí cách các thiết bị điện có khả năng sinh nhiệt như bóng đèn, ổ cắm, cầu dao…và các khu vực phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt;
c) Không bố trí nơi đun nấu, thờ cúng trong khu vực sản xuất, kinh doanh, bảo quản vật tư, hàng hóa dễ cháy. Khi điều kiện kinh doanh, sản xuất có sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt phải bố trí cách xa vật tư, hàng hóa dễ cháy, phương tiện, dụng cụ có xăng dầu, chất lỏng, chất khí dễ cháy (như ô tô, xe máy, máy nổ, máy phát điện…); khi dự trữ xăng, dầu, khí gas LPG, hóa chất đê cháy, nổ phục vụ sản xuất, phải bố trí khu vực bảo quản bên ngoài nhà bảo đảm yêu cầu thông thoáng, tránh xa nguồn lửa, nguồn nhiệt, tránh ánh nắng trực tiếp và không để gần lối ra thoát nạn của nhà.
4. Hệ thống, thiết bị điện trong nhà
a) Hệ thống điện phải được lắp đặt riêng biết cho khu vực sản xuất, kinh doanh và khu vực để ở cửa nhà. Phải bảo đảm đủ công suất tiêu thụ của các thiết bị điện, có thiết bị bảo vệ, đóng ngắt chung cho hệ thống, từng tầng, nhánh và thiết bị tiêu thụ điện có công suất tiêu thụ lớn. Khi lắp đặt thêm thiết bị, máy móc cần tính toán công suất của hệ thống điện để tránh quá tải và không câu mắc dây dẫn điện cấp cho thiết bị trên; vị trí lắp đặt, bố trí phải bảo đảm yêu cầu về an toàn phòng cháy, chữa cháy;
b) Tại khu vực có bảo quản, kinh doanh, sản xuất, sử dụng vật tư, hàng hóa, hóa chất dễ cháy phải sử dụng loại dụng cụ điện, thiết bị điện là loại an toàn cháy, nổ; thiết bị tiêu thụ điện lắp đặt trong kho phải được khống chế chung bằng thiết bị đóng ngắt tự động và đặt bên ngoài kho;
c) Dây dẫn điện đặt trong nhà phải bảo đảm yêu cầu về an toàn phòng cháy chữa cháy (đặt trong ống gen, máng cáp, tại vị trí tiếp giáp với thiết bị, vật dụng dễ cháy, nổ phải ngăn cách bằng vật liệu không cháy). Không sử dụng nhiều thiết bị tiêu thụ điện trong cùng 01 ổ cắm;
d) Thiết bị tiêu thụ điện có phát sinh nguồn nhiệt không có biện pháp chụp bảo về thì phải bố trí khoảng cách tối thiểu là 0,5 m so với nơi để vật tư, hàng hóa dễ cháy và khó cháy;
đ) Kiểm tra, sữa chữa, thay thế các thiết bị điện hư hỏng, không bảo đảm an toàn. Đường dây dẫn điện và các thiết bị điện hư hỏng phải được sữa chữa, khắc phục ngay hoặc ngắt nguồn điện đến đường dây điện, thiết bị không an toàn.
5. Trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy
a) Đối với khu vực kinh doanh, sản xuất phải trang bị phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy; căn cứ điều kiện thực tế có thể trang bị thêm đèn chiếu sáng sự cố và đèn chỉ dẫn thoát nạn, hệ thống thông gió, chống tụ khói… bảo đảm theo quy định của Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 3890:2009 Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình và các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành;
b) Các phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy phải được dán tem kiểm định và được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ theo quy định.
6. Lập hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt động phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh của hộ gia đình được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thuộc danh mục quy định tại Phụ lục III, Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, bảo đảm thành phần theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 149/2020/TT-BCA.
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 9. Quy định chuyển tiếp
1. Nhà ở riêng lẻ đã được đưa vào hoạt động, sử dụng trước thời điểm Quy định này có hiệu lực: Khuyến khích thực hiện các quy định an toàn phòng cháy và chữa cháy theo Điều 7 Quy định này.
2. Nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh đã được đưa vào hoạt động, sử dụng trước thời điểm Quy định này có hiệu lực: Trong thời hạn 24 tháng sau thời điểm Quy định này có hiệu lực, phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu về an toàn phòng cháy, chữa cháy tại Điều 8 Quy định này.
3. Nhà ở riêng lẻ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh được xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa hoặc thay đổi tính chất sử dụng sau thời điểm Quy định này có hiệu lực phải bảo đảm các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy tại Điều 7, Điều 8 Quy định này trước khi đưa vào hoạt động, sử dụng.
Điều 10. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện
1. Thực hiện công tác quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy quy định tại khoản 1 Điều 52 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP.
2. Chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Quy định này của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.
Điều 11. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã
1. Thực hiện công tác quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy quy định tại khoản 2 Điều 52 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP.
2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Quy định này đến các hộ gia đình, hô kinh doanh, tổ chức, cá nhân có liên quan trong phạm vi trách nhiệm quản lý.
3. Kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện Quy định này đối với nhà ở riêng lẻ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh thuộc Phụ lục IV Nghị định số 136/2020/NĐ-CP trên địa bàn; xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng cháy và chữa cháy theo thẩm quyền.
Điều 12. Trách nhiệm của Công an tỉnh
1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị , địa phương tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy định này.
2. Thực hiện quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy;kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện Quy định này đối với nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh thuộc phụ lục III Nghị định số 136/2020/NĐ-CP trên địa bàn; xử ký các hành vi vi phạm pháp luật về phòng cháy và chữa cháy theo thẩm quyền.
3. Định kỳ hàng năm (trước ngày 15/12), báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình thực hiện Quy định này; kịp thời tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện./.

Điều 8. Trách nhiệm của Công an thành phố
1. Phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền, phổ biến, khuyến khích người dân sử dụng công nghệ thông tin trong việc báo cháy (sử dụng hệ thống cảnh báo cháy sớm, cài đặt ứng dụng báo cháy 114 trên điện thoại thông minh) để kịp thời báo cháy cho lực lượng chức năng và cập nhật các thông tin, kiến thức về phòng cháy và chữa cháy.
2. Phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các đơn vị có liên quan hướng dẫn cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện các giải pháp khắc phục đối với các nội dung không đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy.
3. Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các nội dung của Quy định này, tổng hợp các ý kiến vướng mắc và đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định cho phù hợp.
Điều 9. Trách nhiệm của Sở Xây dựng, Sở Công thương và các sở ngành, địa phương liên quan
1. Sở Xây dựng phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố và Ủy ban nhân dân cấp huyện tiến hành kiểm tra, rà soát đối với các cơ sở, công trình nhà ở kết hợp kinh doanh trên địa bàn thành phố để có phương án quy hoạch xây dựng đô thị đảm bảo quy định về phòng cháy và chữa cháy. Trong quá trình thẩm định, tham gia ý kiến đối với các đồ án quy hoạch xây dựng khu nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở; cấp giấy phép xây dựng phải đảm bảo các yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy theo quy định. Khi quy hoạch xây dựng nhà ở liền kế có 02 dãy nhà quay lưng vào nhau phải có hành lang kỹ thuật rộng tối thiểu 2 mét phục vụ cho việc thoát nạn và chữa cháy, cứu nạn cứu hộ khẩn cấp.
2. Sở Công Thương phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát và lên phương án đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với các ngành nghề kinh doanh, sản xuất trong phạm vi trách nhiệm quản lý của mình.
3. Các Sở, ngành, địa phương liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, phổ biến quy định này đến các đơn vị, cá nhân liên quan thuộc ngành mình quản lý.

* For speed and versatility, Corrections.com has been relaunched in opensource. Some older postings dates may be affected.
correctsource logo
Use of this web site constitutes acceptance of The Corrections Connection User Agreement
The Corrections Connection ©. Copyright 1996 - 2024 © . All Rights Reserved | 15 Mill Wharf Plaza Scituate Mass. 02066 (617) 471 4445 Fax: (617) 608 9015